กติกาประเภท บินบรรทุกสัมภาระ

ประเภท บินบรรทุกสัมภาระ

  1. เครื่องบินที่สร้างในช่วงเวลาการอบรม
  2. อากาศยานต้องมีห้องสาหรับวางอุปกรณ์ถ่วงน้าหนักไว้
  3. ต้องบรรทุกสัมภาระน้ำหนักอย่างน้อย 250 g และเรียกสัมภาระน้าหนักเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 250 g
  4. บินท่าทางวงกลมตั้งใน (Consecutive Inside loops)
  5. แข่งขัน 3 รอบ รอบละไม่เกิน 2 นาที

lf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *