กติกาการแข่งขัน ประเภท FLYING MACHINE (Quad Rotor)

กติกาการแข่งขันประเภท  FLYING MACHINE (Quad Rotor)

  1. ทีมเข้าแข่งขันจะต้องนำอากาศยานเข้าสู่ลานบินและเริ่มบินได้ ณ จุดเริ่มต้นที่กรรมการกำหนด

ระยะเวลา 3 นาที (กรณีเครื่องตกต้องนำไปปล่อย ณ จุดเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง)

  1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยกรรมการจะให้คะแนนดังนี้

2.1 ด้านการออกแบบ 60 คะแนน โดยนักเรียนอธิบายแนวทางการออกแบบและจุดประสงค์

การออกแบบด้วยตนเองกับคณะกรรมการ ณ จุดวางอากาศยานที่กรรมการกำหนด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ของกองทัพอากาศ 5 ท่าน คะแนนสูงสุดและต่ำสุดตัดออก ที่เหลือคิดคะแนนเฉลี่ย)

2.2  คะแนนการบินแสดง 40 คะแนน  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพอากาศ 5 ท่าน คะแนนสูงสุดและต่ำสุดตัดออก ที่เหลือคิดคะแนนเฉลี่ย)โดยกรรมการเริ่มจับเวลาเมื่อเริ่มปล่อยอากาศยานและหยุดเวลาเมื่อเครื่องตก พร้อมจับเวลาต่อเมื่ออากาศยานสามารถบินได้อีกในระยะเวลาที่กำหนด

 

FLYING MACHINE (Quad Rotor)

หมายถึง อากาศยานบังคับด้วยวิทยุที่ผู้เข้าแข่งขันออกแบบและสร้างขึ้นเอง ตามหลักอากาศพลศาสตร์พื้นฐาน โดยให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างอากาศยานบังคับด้วยวิทยุที่จินตนาการเพื่อภารกิจที่ต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสำรวจ กู้ภัย หุ่นยนต์ การโฆษณา เป็นต้น โดยรูปร่างแตกต่างจากเครื่องบินปีกแข็งโดยสิ้นเชิง ทำการแข่งขันโดยใช้วิทยุบังคับอากาศยานให้บินแสดงการใช้งานตามที่ผู้เข้าแข่งขันกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ให้พร้อมสำหรับแข่งขัน โดยระบบส่งกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่จำกัดขนาด ระบบกลไกควบคุมและวิทยุที่ใช้บังคับไม่จำกัดจำนวนช่องสัญญาณความถี่

 

q1

 

 

q3

 

q2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *