แนวการตอบคำถาม /การทำข้อสอบ

จากเกณฑ์ในหน้าที่ 4 ข้อที่ 8

ในส่วนของการตอบคำถาม /การทำข้อสอบ ทางคณะกรรมการได้เตรียมข้อคำถามในลักษณะข้อสอบออนไลน์ แบบสุ่ม ที่ http://youngpilot.innoobec.com หรือคณะกรรมการสามารถออกข้อสอบ/คำถามเองได้

**ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากคณะกรรมการระดับภาคต่าง ๆ ที่จะขอให้ระบบทดสอบจากส่วนกลาง ดังนั้นคณะกรรมการระดับภาคจะเป็นผู้ออกข้อสอบ /คำเอง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ **

โดยสามารถทดลองทำข้อสอบได้ที่ https://join.quizizz.com คลิก

ชุดที่ 1 รหัส 290111

ชุดที่ 2 รหัส 517232

ชุุดที่ 3 รหัส 460226

ชุดที่ 4 รหัส 755638

 

แนวทางการนำไปใช้

1 2 3 4 5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *