วัตถุประสงค์

ระหว่างการทำกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี้

  • การออกแบบและสร้างอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
  • การทำงานของเครื่องยนต์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) การควบคุมด้วยวิทยุ
  • การวัดและการคำนวณ
  • การทดสอบและปรับปรุงอากาศยาน
  • การนาเสนอผลกระบวนการออกแบบและผลลัพธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *