คำชี้แจงเพื่อความเข้าใจในการอบรมและแข่งขัน

สรุปประเภทการแข่งขัน ดังนี้

รายการแข่งขันที่ 1-3 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันต้องแข่งขันร่วมกับประชาชนทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยให้นำเครื่องบินที่สร้างเสร็จแล้วมาแข่งขันได้
รายการแข่งขันที่ 4-6  ต้องมาสร้างในอบรมโดยทาง สพฐ.จะจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ ได้แก่
 •      ชุดอุปกรณ์อิทรอนิกส์ติดตั้งกับอากาศยานปีกตรึง พร้อมวิทยุบังคับ
 •      ชุดอุปกรณ์ Quad Rotor พร้อมวิทยุบังคับ
 •      ระบบกล้องรับ – ส่ง สัญญาณภาพ
 •      โฟม 5 มม.
 •      โฟมเกรด A
 •      ลวดความร้อน

เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้

 • โฟมหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการประกอบสร้าง (เพิ่มเติม)
 • วิทยุบังคับภาคส่ง (Remote control) และภาครับ (Receiver) (เพิ่มเติม)
 • ชุดควบคุมอัตราเร่งมอเตอร์ไฟฟ้า (Speed control) ไม่ต่ำกว่า 4 ช่องสัญญาณ (เพิ่มเติม)
 • แขนกลไฟฟ้า (Servo) (เพิ่มเติม)
 • อุปกรณ์เก็บสำรองไฟฟ้า(Battery) (เพิ่มเติม)
 • อุปกรณ์ ตัดกระดาษ ไม้ เช่น เลื่อยฉลุ กรรไกร คัตเตอร์ กาวติดไม้ กระดาษ หรือโฟม
 • อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น
 • ดินสอ, ปาก, วงเวียน หรืออุปกรณ์สาหรับเขียนแบบ
 • อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *