เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้

  • โฟมหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการประกอบสร้าง (เพิ่มเติม)
  • วิทยุบังคับภาคส่ง (Remote control) และภาครับ (Receiver) (เพิ่มเติม)
  • ชุดควบคุมอัตราเร่งมอเตอร์ไฟฟ้า (Speed control) ไม่ต่ำกว่า 4 ช่องสัญญาณ (เพิ่มเติม)
  • แขนกลไฟฟ้า (Servo) (เพิ่มเติม)
  • อุปกรณ์เก็บสำรองไฟฟ้า(Battery) (เพิ่มเติม)
  • อุปกรณ์ ตัดกระดาษ ไม้ เช่น เลื่อยฉลุ กรรไกร คัตเตอร์ กาวติดไม้ กระดาษ หรือโฟม
  • อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น
  • ดินสอ, ปาก, วงเวียน หรืออุปกรณ์สาหรับเขียนแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *