แนวการตอบคำถาม /การทำข้อสอบ

จากเกณฑ์ในหน้าที่ 4 ข้อที่ 8 ในส่วนของการตอบคำถาม /การทำข้อสอบ ทางคณะกรรมการได้เตรียมข้อคำถามในลักษณะข้อสอบออนไลน์ แบบสุ่ม ที่ http://youngpilot.innoobec.com หรือคณะกรรมการสามารถออกข้อสอบ/คำถามเองได้ **ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากคณะกรรมการระดับภาคต่าง ๆ ที่จะขอให้ระบบทดสอบจากส่วนกลาง ดังนั้นคณะกรรมการระดับภาคจะเป็นผู้ออกข้อสอบ /คำเอง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ** โดยสามารถทดลองทำข้อสอบได้ที่ https://join.quizizz.com คลิก ชุดที่ 1 รหัส 290111 ชุดที่ 2 รหัส 517232 ชุุดที่ 3 รหัส 460226 ชุดที่ Read More …